Logo APPKEE

Zaoberáme sa vývojom mobilných aplikácií pre Android a iOS
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

PODMIENKY APPKEE s.r.o.

podľa zákona č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") a podľa zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ")

Pred použitím mobilnej aplikácie si pozorne prečítajte tieto podmienky.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE APPKEE MANAGER VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, NEPOUŽÍVAJTE APLIKÁCIU APPKEE MANAGER

ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NÁJDETE NA ADRESE: https://www.appkee.sk/stranka/zasady-ochrany-osobnych-udajov

I. Slovník pojmov

Na účely tejto zmluvy je Appkee manager správca, ktorý môžete použiť po prihlásení na stránke https://www.appkee-manager.cz na správu vašej mobilnej aplikácie.
Appkee manager prevádzkuje spoločnosť APPKEE s.r.o., Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Česká republika.
IČ: 075 67 219, DIČ: CZ075 67 219
Spisová značka: oddiel C, vložka 76286, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave

II. Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluvná dohoda upravuje podmienky používania aplikácie Appkee Manager, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto aplikácii v súlade s Autorským zákonom.
2. Používateľom aplikácie Appkee Manager je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje pred prvým spustením (ďalej len "Používateľ") a ktorá spĺňa definíciu podnikateľa podľa § 420 an. OZ.
3. Registrácia spočíva v zadaní kontaktných údajov Používateľa.

III. Licenčné dojednania

1. Appkee Manager je autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Z. z. o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "autorský zákon"). Táto Zmluva neposkytuje Používateľovi žiadne práva v súvislosti s ochrannými známkami Prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi obmedzenú, osobnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu na používanie aplikácie Appkee Manager.
3. Táto licenčná zmluva upravuje používanie akýchkoľvek aktualizácií poskytnutých Prevádzkovateľom k aplikácii Appkee Manager, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú aplikáciu Appkee Manager, pokiaľ takáto aktualizácia nie je spojená so samostatnou licenciou, pričom v takom prípade majú prednosť podmienky samostatnej licencie.

IV. Práva a povinnosti používateľov

Používateľ je oprávnený upravovať svoju mobilnú aplikáciu prostredníctvom aplikácie Appkee Manager
Používateľ sa zaväzuje nepoužívať Appkee Manager spôsobom, ktorý by akýmkoľvek spôsobom porušoval práva prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ Appkee Manager si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené používateľovi.
Používateľ nesmie aplikáciu Appkee Manager prenajímať, požičiavať, vypožičiavať, distribuovať ani poskytovať sublicencie,
Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť účet používateľa bez predchádzajúceho upozornenia alebo inak zabrániť používaniu aplikácie Appkee Manager používateľom, o ktorom sa možno dôvodne domnievať, že porušuje túto zmluvu alebo používa aplikáciu Appkee Manager v rozpore s dobrými mravmi, právnymi predpismi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi zásadami a všeobecne uznávanými pravidlami používania služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, alebo dokonca pácha alebo napomáha páchaniu trestných činov, priestupkov alebo iných trestných činov. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť účet Používateľa bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa Používateľ neprihlásil viac ako 12 mesiacov. V súvislosti so zrušením účtu Používateľa alebo zamedzením jeho používania vo vyššie uvedených prípadoch nemá Používateľ nárok na žiadnu náhradu.
Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť Používateľovi prístup do aplikácie Appkee Manager bez predchádzajúceho upozornenia v prípade omeškania s platbou mesačnej tarify o viac ako 1 mesiac
Informácie o tarifách nájdete na webovej stránke https://www.appkee.cz/ #cenik.

VI. Zodpovednosť za vady

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, poškodenie alebo stratu údajov spôsobené používaním Appkee Manageru alebo jeho výstupov, ak boli spôsobené Používateľom, tretími osobami alebo prekážkami vzniknutými nezávisle od vôle Prevádzkovateľa, najmä. za vady alebo škody spôsobené nesprávnym používaním aplikácie Appkee Manager, neodborným zásahom do aplikácie Appkee Manager, systémového softvéru a prostredia, spôsobené napadnutím lokálnej siete používateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi alebo útokom hackerov alebo iným podobným vonkajším zásahom, alebo spôsobené škodami spôsobenými nesprávnym fungovaním programov tretích strán nainštalovaných v zariadení používateľa. Chybové hlásenia a iné podobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú výrazné odchýlky od dohodnutých funkcií Appkee Manager, sa považujú za chybu softvéru, ktorá nemá vplyv na jeho používanie.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zobrazenie informácií na zariadení používateľa a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase alebo mieste. Webová lokalita môže používateľov odkazovať na iné webové lokality a prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za obsah, dostupnosť alebo iné aspekty takýchto iných webových lokalít. Informácie obsiahnuté na takýchto iných stránkach nepredstavujú názor Prevádzkovateľa.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva, zhromažďuje a chráni všetky osobné údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, v prípade fyzických osôb podnikateľov tak robí v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Používateľ potvrdením tohto zmluvného dojednania udeľuje prevádzkovateľovi ako správcovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa fyzickej osoby: napr. meno, priezvisko, e-mail. Obdobie spracúvania osobných údajov je obdobie, počas ktorého má používateľ aktívny používateľský účet na účely používania Appkee Manager.
3. Spracúvanie osobných údajov používateľa sa vykonáva za účelom zasielania informácií súvisiacich s aplikáciou Appkee Manager, vývojom legislatívy týkajúcej sa aplikácie Appkee Manager a na marketingové účely správcu, t. j. ponúkanie produktov a služieb vrátane zasielania informácií o organizovaných podujatiach, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v súlade so zákonom č. 480/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to po dobu, počas ktorej má používateľ aktívne používateľské konto, pričom k týmto údajom môžu byť priradené ďalšie údaje.
4. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného vrátane technických informácií o zariadení používateľa, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach, ktoré sa pravidelne zhromažďujú s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s aplikáciou Appkee Manager. Prevádzkovateľ môže tieto informácie, pokiaľ sú vo forme, ktorá neumožňuje osobnú identifikáciu používateľa, použiť na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb či technológií, a to len na nevyhnutne potrebný čas.
5. Súhlas sa vzťahuje aj na spracovateľov poverených Prevádzkovateľom.
6. Používateľ berie na vedomie, že má práva podľa § 11, § 21 zákona č.
101/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese prevádzkovateľa, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu a pod. V prípade porušenia zákona má Používateľ právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o nápravu; v prípade odvolania súhlasu je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať len základné identifikačné údaje Používateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, dátum narodenia, a to len na účely evidencie Používateľov aplikácie ako zmluvných partnerov Prevádzkovateľa.

VIII. Údržba aplikácie

1. V záujme zabezpečenia maximálnej kvality služieb poskytovaných aplikáciou Appkee Manager je potrebné vykonávať nepravidelnú údržbu aplikácie Appkee Manager. Prevádzkovateľ informuje Používateľov, že Appkee Manager nie je v čase údržby dostupný. Prevádzkovateľ môže v aplikácii Appkee Manager vykonávať úpravy, pridávať nové funkcie a vlastnosti.
2. IX. Záverečné ustanovenia
3. Registráciou vzniká zmluva medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Obsah zmluvy je obsiahnutý v tejto zmluvnej dohode. Registráciou používateľ súhlasí s touto zmluvnou dohodou v znení platnom ku dňu vytvorenia používateľského účtu.
4. Zmluvná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením účtu používateľom alebo prevádzkovateľom alebo zánikom používateľa alebo prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.
5. Toto zmluvné dojednanie môže prevádzkovateľ jednostranne zmeniť, a to vždy s účinnosťou od uplynutia 7-dňovej lehoty odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene zmluvného dojednania na http://appkee.cz a zaslaním správy s oznámením na účet používateľa prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo e-mailom na registrovanú e-mailovú adresu.
6. Právne vzťahy vzniknuté pred dňom účinnosti zmeneného zmluvného dojednania sa riadia aj zmeneným zmluvným dojednaním, avšak vznik práv a povinností, ktoré vznikli pred dňom účinnosti zmeneného zmluvného dojednania, sa posudzuje podľa doterajšieho zmluvného dojednania.
7. Zmluvné dojednanie je zverejnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa a v tlačenej podobe je k dispozícii v sídle Prevádzkovateľa.
8. Zmluvné dojednanie je účinné od 1. januára 2019.

APPKEE s.r.o.